กลับหน้าแรก » 14 ส.ค. 66 รับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ภาคกลาง