กลับหน้าแรก » 15ส.ค.66 กำกับติดตามและประเมินผลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

15ส.ค.66 กำกับติดตามและประเมินผลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดย 1. ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 2. นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox