กลับหน้าแรก » 18 ส.ค. 66 เข้าร่วมการประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Scratch

ครูดุษณีย์ ประทุมศิริ ครูพนิดา กิจเจริญ เข้าร่วมการประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox