กลับหน้าแรก » 26-27 ส.ค. 66 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

คุณครูปราถณา เกิดแก้ว
คุณครูศุจินธรา มานะงาม
คุณครูปรีชญา พงศ์จิรพันธุ์
คุณครูจิรประภา ห้วยหงษ์ทอง
คุณครูจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
คุณครูวนิดา วันเพ็ญ
26-27 สิงหาคม 2566

jAlbum image gallery software and PhotoBox