4 ก.ย. 66 มอบรางวัลการแข่งขันของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รอบชิงชนะเลิศภาคกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ 2. ด.ญ.บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 3. ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ ครูที่ปรึกษา 1. นายประวิทย์ นพรัตน์ 2. นางสาวอารียา ผูกรักษ์ 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ 2. ด.ญ.นภัสนันท์ สมร 3. ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวมันฑนา พงษ์พินิจภิญโญ 2. นางสาวนิตยา ควรคิด 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ 2. ด.ญ.บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 3. ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ ครูที่ปรึกษา 1. นายประวิทย์ นพรัตน์ 2. นางสาวอารียา ผูกรักษ์ 4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ในงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ 2. ด.ญ.นภัสนันท์ สมร 3. ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี 5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ในงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ 2. ด.ญ.บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 3. ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ 6. รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ 2. ด.ญ.นภัสนันท์ สมร 3. ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวมันฑนา พงษ์พินิจภิญโญ 2. นางสาวนิตยา ควรคิด 7. รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติยัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ 2. ด.ญ.บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 3. ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ ครูที่ปรึกษา 1. นายประวิทย์ นพรัตน์ 2. นางสาวอารียา ผูกรักษ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 300 บาท รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.พิชดารัตน์ อุ่มมล 2. ด.ญ.นภัทร เกื้อกูล 3. ด.ญ.ปัณฑิตา ป้องสวย ครูที่ปรึกษา 1. นายบุญลาภ กลิ่นอุบล 2. นายประวิทย์ นพรัตน์
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_1
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_2
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_3
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_4
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_5
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_6
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_7
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_8
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_9
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_10
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_11
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_12
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_13
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_14
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_15
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_16
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_17
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_18
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_19
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_20
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_21
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_22
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_23
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_24
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_25
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_26
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_27
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_28
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_29
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_30
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_31
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_32
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_33
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_34
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_35
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_36
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_37
LINE_ALBUM_มอบรางวัล sci-show_๒๓๐๙๐๕_38