4 ก.ย. 66 ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
วันจันทร์ที่4 กันยายน 2566 ช่วงเช้าการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ช่วงบ่าย การตรวจประเมินแฟ้มครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีประจำปีการศึกษา 2566 ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ ครูดวงพร พุฒิจิระ ครูพรรษา ขันธ์เครือ ครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_1
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_2
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_3
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_4
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_5
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_6
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_7
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_8
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_9
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_10
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_11
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_12
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_13
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_14
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_15
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_16
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_17
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_18
LINE_ALBUM_4966_๒๓๐๙๑๓_19