กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม มัธยม

การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การประกวดวาดภาพ ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันที่ 9 ก.ย. 66 ผลการแข่งขันดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทอง 92 คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงธัญธรณ์ ศรีสุข ม.1/3 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพรพจน์ ภูสี 2. รางวัลเหรียญทอง 90 คะแนน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงสราวลี ตันเทียว ป.4/3 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนันตญา ทวีพงษ์ 3. รางวัลเหรียญทอง 80 คะแนน ระดับประถมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพัชยา พงศ์ธิติปัญญากร ป.3/4 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจุลพงษ์ คนงาม

jAlbum web gallery maker and PhotoBox