กลับหน้าแรก » 9กย66 การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน สาระศิลปะ ดนตรี ประถมและมัธยม

ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแข่งขันประกวดร้องเพลง ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันที่ 9 ก.ย. 66 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1-ป.6 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ ภคถิรวรรธน์ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ 2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากล ป.1-ป.6 เด็กหญิงธนัชชญาน์ สิทธิวิไล ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล ครูพัฒนา ธูปหอม 3. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เด็กหญิงณิชากรณ์ เสือใจ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล ครูพัฒนา ธูปหอม 4. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ มัธยมศึกษาปีที่1-6 เด็กหญิงปัณณธร เที่ยงทัศน์ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล ครูพัฒนา ธูปหอม

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox