กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประถม

การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 เด็กหญิงชญาทิพย์ กาตา ครูผู้ฝึกซ้อม นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย 2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 เด็กหญิงอติกานต์ อิ่มสุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวรุจิรดา ทัศนานนท์ 3. รางวัล: เหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น: ป.1-ป.3 เด็กชายณัฏฐ์คณุฒน์ วิยาภรณ์ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม 4. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น: ป.4-ป.6 เด็กหญิงปนิตา ปรีธนัชกุล ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น 5. รางวัลเข้าร่วม การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น: ป.1-ป.3 เด็กชายสุทานนท์ จำปาคำ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวประณิธาน พูนเพ่งวิทย์ 6. รางวัลเข้าร่วม การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น: ป.4-ป.6 เด็กหญิงปาริณธรร์ จงบัญญัติเจริญ ครูผู้ฝึกซ้อม: นางสาวนัชชา สุนทรสุขสกุล 7. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น: ป.4-ป.6 เด็กชายณัฐพล ประทุมศิริ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนิศารัตน์ ชุมพลปกรณ์ 8. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับชั้น: ป.4-ป.6 เด็กชายวรพนธ์ กาญจน์ภิบาลไชย เด็กหญิงสุทธิกานต์ สังข์ทอง ครูผู้ฝึกซ้อม: นางสาววนิดา จันทร์งาม

jAlbum web gallery maker and PhotoBox