กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยม

การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยม วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนารีวิทยา 1. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-ม.3 เด็กหญิงอภิชญา โพธิ์บุตร ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชญาณิศ อาบสุวรรณ์ 2. รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เด็กหญิงธีราพร สัมฤทธิ์ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชญาณิศ อาบสุวรรณ์ 3. รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เด็กชายจักรภัทร อรภักดี ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox