กลับหน้าแรก » 14 ก.ย. 66 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 วันที่ 14 ก.ย. 66 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. ด.ญ. วิภาดา ธรรมเจริญ 2. ด.ญ. นภัสนันท์ สมร 3. ด.ญ. พิชญ์สินี สุขศรี ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ 2. นางสาวนิตยา ควรคิด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 วันที่ 14 ก.ย. 66 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. ด.ญ. ฐิติรัตน์ เซี่ยงใช่ 2. ด.ญ. บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 3. ด.ญ. สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ ครูที่ปรึกษา 1.นายประวิทย์ นพรัตน์ 2.นางสาวอารียา ผูกรักษ์

jAlbum image gallery software and PhotoBox