กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี รายชื่อนักเรียน เด็กหญิงปนิตา ปรีธนัชกุล ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอารีรัตน์ แย้มชื่น

Gallery software for photographers and PhotoBox