กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขัน Spelling Bee ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเข้าร่วม การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.4-ป.6 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงปาริณธรร์ จงบัญญัติเจริญ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนัชชา สุนทรสุขสกุล

Gallery software for photographers and PhotoBox