กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งมหกรรมวิชาการ กลุ่มสาระสังคม ระดับชั้นประถมศึกษา

การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ. โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคูณูปถัมภ์ 1. การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 เด็กชายปัญญพนต์ ผู้ปุ้ย เด็กหญิงณัฐวรา บุญเปรม รางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุจิวรรณ ชื่นหุ่น 2. การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 เด็กชายรุ่งโรจน์ ประวิงทรัพย์ เด็กหญิงพิชญธิดา พลายพงษา รางวัล เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุจิวรรณ ชื่นหุ่น 3. การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 เด็กหญิงนันทวรรณ รัตนสิริวัฒนกุล รางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม ครูมินตา พุฒิเอก 4. การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 เด็กหญิงน้ำมนต์ สิทธิกูล รางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์ 5. การตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายอชิรชย กระจ่างแจ่ม เด็กหญิงวิชญาพร ท่าจีน รางวัล เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ฝึกซ้อม ครูมานิตย์ สมลา

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox