กลับหน้าแรก » 9 ต.ค. 66 อบรมครูภาษาต่างประเทศ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รร.ธีรศาสตร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง "Collaborative Learning for Real-life Skills" ณ โรงแรม เวสเทิร์น แกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยสำนักพิมพ์ Oxford University Press 9 ต.ค. 66

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox