กลับหน้าแรก » 13-14 ต.ค.66 อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

🔺การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 🔎เรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน🔎 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา วันทึ่ 13-14 ต.ค. 66 ผู้เข้าอบรม 1. นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม 2. นางสาววนิดา วันเพ็ญ

jAlbum photography website storage and PhotoBox