กลับหน้าแรก » 16 ต.ค. 66 สาระภาษาต่างประเทศ คัดเลือกข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1.ครูจุฑาวรรณ เพิ่มสาย ชั้น ป.2 2.ครูอารีรัตน์ แย้มชื่น ชั้น ป.6 3.ครูกัลยารัตน์ สาโดด ชั้น ม.1 4.ครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ ชั้น ม.3 ..เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ ห้องประชุม พลเอกชัยสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

jAlbum photo album software and PhotoBox