กลับหน้าแรก » 19-20 ต.ค. 66 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

คุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล คุณครูสุมาส ทรัพย์เย็น เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกและครูคำสอน หัวข้อ “ใจที่เร่าร้อนเป็นไฟ เท้าต้องก้าวเดินไป” ลก 24:13-35 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ต.ค. 2566 ณ บ้านหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี

jAlbum photography website storage and PhotoBox