กลับหน้าแรก » 17 มิ.ย. 66 การอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิง ระบบ GPAS 5 Step

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิง ระบบ GPAS 5 Step สู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ัฐานสมรรถนะ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กรันณ์พล วิวรรธมงคล เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Gallery software for photographers and PhotoBox