กลับหน้าแรก » 18 ธ.ค. 66 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

" การประชุมชี้แจง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ " ณ ห้องประชุมศาลาประชาร่วมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี คุณครูผู้เข้าร่วมประชุม 1.ครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย 2.ครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ 3.ครูชญาณิศ อาบสุวรรณ์

jAlbum image gallery software and PhotoBox