กลับหน้าแรก » 29 มิ.ย. 66 การประชุมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา

การประชุมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาของหน่วยงานสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าอบรมดังนี้ 1. ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ 2. ครูประภาพรรณ์ ไชยวงศ์ 3. ครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ 4. ครูพรรษา ขันธ์เครือ

Gallery software for photographers and PhotoBox