กลับหน้าแรก » 4 ก.ค. 66 ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด

ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ⚙️เนื้อหาการประชุม… 📌 การคัดสรรตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง 📌 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 📌 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 📌 การนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนครูในการจัดการเรียนรู้ 📽️ผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Channel 🗓️วันอังคารที่ 4 ก.ค. 66 ⏱️เวลา 9:00-12:00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ 2. ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ 3. ครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ 4. ครูพรรษา ขันธ์เครือ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox