กลับหน้าแรก » 17ก.ค.66 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน

💢วันจันทร์ที่ 17 ก.ค.2566 ครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ และครูวรรณวลี อารมย์สุขโข... (right)เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในจังหวัดราชบุรีด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี งบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (right)วิทยากร 1.ดร.นพดล ทุมเชื้อ 2.ดร.ต้นสาย แก้วสว่าง 3.ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox