กลับหน้าแรก » รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี