กลับหน้าแรก » 28 ก.ย. 66 รร.ธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1

รร.ธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ

jAlbum photography website storage and PhotoBox